diumenge, 28 d’abril de 2013

AVALUACIÓ FASE 4

Un cop acabada la fase 4 us presento l'avaluació d'aquesta:

INDICADORS D’AVALUACIÓ:
DEL RESULTAT:
DEL PROCÉS:
-Grau de satisfacció dels docents implicats envers les conseqüències i els resultats que ha aportat el nou material curricular.  (ALT/MIG/BAIX)
-Les conclusions acordades permeten establir una continuïtat al material. (/NO)
-El professorat implicat es mostra satisfet amb la línia d’intervenció seguida. (MOLT/BASTANT/POC/GENS)
-Grau de satisfacció dels docents implicats envers la metodologia i les estratègies emprades. (ALT/MIG/BAIX)
-Els professors/es implicats han participat activament. (MOLT/BASTANT/POC/GENS)
-Els instruments d’avaluació final utilitzats són adequats al rol (alumne/professor) del destinatari. (SÍ/NO)
-El sistema de comunicació/trobada emprat per a l’establiment de conclusions finals (avaluació final) és fluït. (MOLT/BASTANT/POC/GENS)


Aquesta fase també es pot valorar positivament en dos sentits.  Per una banda, el procés ha estat seguit segons la planificació i amb èxit tot i poder millorar la manera de motivar i implicar una mica més les diferents professores que hi han estat implicades, ja que a causa de la càrrega de feina que tenen es mostren interessades però, en ocasions, poc disposades a col·laborar. Per l'altra, els resultats obtinguts mostren una valoració positiva de tot el procés i de l'efectivitat del material elaborat així com la intenció d'establir-hi una continuïtat.

En resum doncs, es pot dir que les avaluacions de totes les fases han estat positives la qual cosa demostra que aquesta intervenció és factible i útil tot i tenir evidentment aspectes millorables.


divendres, 26 d’abril de 2013

Entrevista amb la docent de l'assignatura optativa.


Avui ha estat el meu últim dia al centre de pràctiques. Per acabar només em quedava tancar amb la meva tutora i docent de l'assignatura optativa l’avaluació del projecte i de la meva intervenció. Ha estat una entrevista informal i distesa on s’ha fet balanç de les necessitats inicials i de les solucions finals passant per tot el procés de recollida d’informació i de negociació de les parts per establir les actuacions pertinents. S’ha valorat positivament el mètode de treball molt realista i proper a la realitat del centre i a la demanda formulada inicialment, així com el resultat obtingut: el nou material curricular. Aquest ha funcionat correctament amb els alumnes i se n’han començat a veure els fruits, la qual cosa indica que al feina ha estat ben feta. Com sempre hi ha una part millorable, que en aquest cas seria la referent a la participació de les tutores de 3r, aspecte molt comentat en entrades anteriors i per tant, poc susceptible de més matisos. Simplement, s’haurien de tenir més espais pel treball personal dels docents on poguessin implicar-se en els projectes i treballar en equip, ja que si la organització del centre ho permetés, es podrien canviar les sessions de treball individual per sessions de treball en petit grup.    

dimecres, 24 d’abril de 2013

Activitat C) Qüestionari individual pels alumnes de l'assignautra optativa + Activitat B) Entrevista amb la docent de l'assignatura optativa.


Després d’haver acabat la docència de tota la part modificada del material curricular corresponent a l’autoconeixement i l’autoestima se n’ha de fer l’avaluació. L’avaluació és feta a tres bandes: per part dels alumnes, del docent de l'assignatura optativa i de les tutores de 3r ESO (professores implicades en el projecte).

Avui al CV hem fet una última dinàmica de grup sobre l’autoestima:

Objectius “Anunci publicitari”
-Exercitar les habilitats d’autoconeixement.
-Augmentar l’autoestima.
Descripció “Anunci publicitari”
Es deixa a l’alumnat tot tipus de material fungible perquè realitzin un anunci publicitari d’ells mateixos de manera individual. Cadascú ha de saber plasmar les seves qualitats i habilitats en una cartolina per tal que la resta de companys, al final, durant l’exposició dels anuncis, puguin deduir que tothom té unes habilitats o altres, que no hi ha ningú millor o pitjor, sinó que simplement som diferents.

I l’avaluació dels alumnes a partir d’un qüestionari de satisfacció respecte a l'assignatura com el que es mostra a continuació:


No hem fet una autoavaluació de les competències adquirides perquè com a propi docent he pogut veure que els aspectes tractats s’han vist reflectits en l’actitud i comportament de l’alumnat. Així doncs, individualment han respost el qüestionari el qual demostra que s’han obtingut resultats favorables respecte el nou material curricular.    

Pel que fa a l’avaluació del material i del procés respecte les professores implicades s’ha portat a terme en una reunió conjunta de tutors de 3r ESO. En aquesta reunió l’ambient ha estat molt més distès que en d’altres ocasions, pel meu entendre perquè ja no hi havia possibilitat d’involucrar-les més en el projecte perquè aquest ha arribat a la seva fi. Una vegada han vist finalitzat el procés i la satisfacció dels alumnes, s’han tret un pes del damunt perquè ja no hi ha més feina a fer, del contrari, el resultat de la feina feta queda recollit en el material didàctic (document) podent ser utilitzat en un futur sense massa modificacions més i això les satisfà i tranquil·litza davant de la feina que tenen regularment al centre.  

AVALUACIÓ FASE 3


Es pot dir a partir de la següent graella d'avaluació que la fase 3 ha estat favorable i ha donat bons resultats (a curt termini) entre l'alumnat:

INDICADORS D’AVALUACIÓ:
DEL RESULTAT:
DEL PROCÉS:
-Els/les alumnes utilitzen adequadament els dos nous conceptes. (Sí/NO)
-L’autoestima dels/les alumnes presenta canvis positius. (/NO)
-El comportament dels/les alumnes reflecteix més seguretat en ells/elles mateixos/es. (/NO)
-Els alumnes demostren tenir consciència de la influència que tenen sobre l’autoestima dels seus companys a partir de les interrelacions a l’aula. (MOLT/BASTANT/POC/GENS)
-Participació activa dels/les alumnes a l’aula. (MOLTA/BASTANT/POCA/GENS)
-Els/les alumnes utilitzen les eines de comunicació bàsiques (torn de paraula, escolta activa, no interrompre, etc.). (MOLT/BASTANT/POC/GENS)
-Interès i motivació dels/les alumnes sobre el tema. (MOLT/BASTANT/POC/GENS)
-S’estableixen relacions cordials entre els membres del grup. (/NO)

dimarts, 23 d’abril de 2013

Activitats: Dinàmiques per augmentar l'autoestima


En aquesta penúltima sessió on jo estic com a docent de l'assignatura optativa perquè s’acaben les activitats pròpiament dites d’autoconeixement i autoestima, hem fet dues dinàmiques de grup per tal d’acabar de reforçar el vincle entre els alumnes del grup i augmentar la seguretat en ells mateixos.

Objectius “El ventall”
-Veure com influeixen els actes de cada un vers l’autoestima dels altres.
-Veure com influeixen en l’autoestima de cada un els actes dels altres.
-Saber valorar els aspectes positius de cada persona.
-Saber elogiar als altres.
-Augmentar l’autoestima.
Descripció “El ventall”
Cada persona té un full de paper que doblega per una extremitat tot escrivint-hi el seu nom. Un cop fet això es passa el paper a la persona de la dreta de manera que cada persona ha d’escriure una qualitat/elogi de la persona que hi ha escrita en el paper. Una vegada escrita la qualitat doblega el paper de manera que el què ha escrit quedi amagat i el nom de la persona quedi visible igualment a la part superior. Acabat això es torna a passar el paper a la persona de la dreta i així successivament fins que els paper ha anat adquirint forma de ventall i torna a estar en mans del seu amo (persona escrita a la part superior del paper).

Objectius “Endevina, endevinalla”
-Veure com influeixen els actes de cada un vers l’autoestima dels altres.
-Veure com influeixen en l’autoestima de cada un els actes dels altres.
-Saber valorar els aspectes positius de cada persona.
-Saber elogiar als altres.
-Augmentar l’autoestima.
Descripció “Endevina, endevinalla”
Cada persona ha d’escriure en un paper tres qualitats no físiques de la persona que té a la seva dreta. Un cop fet això es dobleguen tots els papers i es posen al mig del cercle barrejats. Seguidament per torns cada persona agafa un paper i llegeix les qualitats que hi ha escrites per tal d’endevinar amb l’ajuda de tots els companys de qui està parlant el paper. 


A més, també hem volgut que s’adonin de la importància dels nostres actes en els altres. És a dir, hem reflexionat sobre com en son d’importants els gestos, mirades, comentaris que els nostres companys ens fan, sovint sense més importància però que del contrari ens afecten i marquen la nostra autoestima tant positiva com negativament.  Amb això esperem que a partir d’ara vagin més amb compte amb el que fan i diuen als companys perquè han pogut veure de primera mà com això influeix en la pròpia persona i el fa estar bé o malament. Alhora, també es busca que comencin a desenvolupar empatia per aquells companys a qui poden oferir ajuda indirecta o directa a partir d’algun comentari, mirada, gest, ja que al llarg de l'assignatura s’han adonat a partir de la reflexió feta, que les relacions socials ens condicionen més del què es pensaven la pròpia manera de ser  i que per això és tan important tenir bones habilitats socials.
dimecres, 17 d’abril de 2013

Activitat "Com sóc i com m'argradaria ser"Objectius de l’activitat
-Conèixer-se a un mateix.  
-Compartir el criteri personal amb la resta de companys. 
-Acceptar les opinions, consells o possibles discrepàncies de part dels companys.
Descripció de l’activitat
S’inicia la sessió fent un repàs del concepte autoconeixement. I es pregunta si tothom es coneix a ell mateix.
Posteriorment, amb els cartronets amb qualitats escrites, es dibuixen dos grans cercles a la pissarra (com sóc/com m’agradaria ser) i es demana que surti algú de forma voluntària. L’alumne ha de llegir el contingut del cartró i decidir si l’enganxa dins el cercle corresponent depenent de si creu té aquella qualitat o actitud o si li agradaria tenir-la.
Una vegada l’alumne ha enganxat cada cartronet dins el cercle, la resta de companys/es diuen què en pensen, si creuen que té una percepció errònia, encertada, etc.
També poden dir qualitats del company que el material no reflecteix i es pot apuntar a la pissarra amb el guix. La diversitat d’opinions del grup és la que pot enriquir la sessió. Cal veure-hi la riquesa des de les diferències d’opinions i percepcions.


Aquesta activitat ha funcionat molt bé, però crec que en part ha estat així perquè l’hem fet en el moment oportú. És una activitat amb uns continguts molt personals feta amb una metodologia oberta i de gran grup i és per això que crec que no hagués tingut el mateix èxit i profit a l’inici de l'assignatura, ja que els alumnes encara estaven molt insegurs vers ells mateixos i vers els companys, la qual cosa els hagués cohibit en el moment de parlar de qüestions tant personals. 

També crec que els alumnes han anat adquirint al llarg d’aquests dies moltes habilitats i competències d’expressió oral i relacions interpersonals, la qual cosa ha ajudat a poder parlar entre ells sobre els aspectes personals dels altres companys sense incidències. Tothom ha sabut molt bé com expressar les seves opinions amb una més o menys sòlida argumentació al darrera, sempre respectant al company/a en qüestió i sense imposar el seu punt de vista a ningú. També s’han pogut veure situacions on es rectificava allò mal dit o inoportú, o moments en què es canviava d’opinió després de la intervenció d’un company, etc.

En resum, tot d’aspectes difícils d’acomplir si no s’està bé amb un mateix, la qual cosa vol dir que les modificacions al material de l’assignatura estan portant els seus primers fruits reflectits en aquestes bones relacions personals que s’estableixen entre els alumnes de l'assignatura. 

dimarts, 16 d’abril de 2013

Activitat "Cacera del tresor" + Activitat "Definicions autoconeixement i autoestima"Objectius de l’activitat
-Aprofundir en els conceptes d’autoconeixement i autoestima.
-Reflexionar sobre la propi autoconeixement.
-Reflexionar sobre la pròpia autoestima.
-Adonar-se que tothom té aspectes positius.
-Adonar-se que no tothom és igual, respectar-ho i valorar-ho.
Descripció de l’activitat
Els alumnes, per grups, hauran de resoldre la cacera del tresor i posteriorment es fa una posada en comú de les respostes.

Avui hem continuat la tasca iniciada en la sessió anterior. A partir d'aquest link http://www.xtec.cat/~nalart/caceres/AUTOESTIMA/L'autoestima.htm tots els alumnes han acabat de fer la cacera del tresor en el seu petit grup i val a dir que durant aquesta activitat han necessitat molt poc la meva ajuda. La seva confiança va augmentant dia rere dia, perquè per una banda ja han anat formant els lligams d’un nou grup classe i perquè per l’altra, ja es van trobant més competents en els temes de l'assignatura i van perdent la por a equivocar-se. A més, com ja he dit en l’entrada anterior, el format de petit grup els ha estat molt profitós i una molt bona oportunitat per sentir-se part d’un grup, implicar-se en la tasca i veure que entre tots es pot construir un resultat, que tots els components del grup han estat importants i necessaris per resoldre satisfactòriament l’activitat. Així doncs, una vegada més, ha estat tant important el què es treballa en l’activitat, com el com es treballa, ja que és molt important anar variant d’estratègies d’ensenyament – aprenentatge perquè donem la oportunitat a tots els alumnes d’entrar-hi, ja que cada metodologia té unes característiques concretes més profitoses per uns alumnes que per d’altres.       

Així doncs, quan tots els grups han acabat, hem aprofitat per fer una altra activitat amb una metodologia ben diferent a l’anterior pel mateix motiu exposat unes línies més amunt.

Objectius de l’activitat
-Aprofundir en els conceptes d’autoconeixement i autoestima.
-Iniciar-se en la negociació com a forma de relació social.
Descripció de l’activitat
Es reparteixen de manera aleatòria la mateixa quantitat de cartronets per cada grup i a cada un d’aquests se li dóna la consigna de “autoconeixement” o “autoestima” per tal que identifiquin quins s’han de quedar en el seu grup i quin no i per què. Una vegada fet això han de “vendre” els cartronets que no formen part de al seva consigna a l’altre grup fent servir les estratègies de negociació que creguin necessàries. Alhora hauran d’aconseguir que els del grup contrari els vulguin “vendre” els cartronets que els pertanyen per consigna.
Es tracta d’argumentar el per què una definició forma part d’un grup o de l’altre i saber donar bons arguments per rebre o donar els cartronets adequadament. Al final de l’activitat cada grup ha d’haver aconseguit reunir tots els cartronets referents a la seva consigna i no tenir-ne cap de l’altre.  

Ha estat una activitat de gran grup on hi tornava a comparèixer l’expressió oral, el raonament, l’argumentació i la “discussió” amb els companys. Aquesta vegada sí, que ha estat una discussió fluïda, argumentada i ben estructurada, sense inseguretats, ni pors, sinó confinat en ells mateixos i respectant els altres companys. S’ha vist clarament una evolució d’aquests alumnes vers la confiança en un mateix i vers les habilitats de relació amb els altres. Per tant, la conclusió que se’n pot extreure és que si l’alumnat presenta mancances en certs aspectes, no es poden obviar, ni passar per alt, del contrari, s’han de tractar i prendre mesures per reduir-les. A base de petites modificacions en el dia a dia de les aules es poden abastar molts més aspectes que, en aquest cas, els adolescents han d’aprendre encara, no sols de tipus conceptual, que es poden incloure i aconseguir a partir de la voluntat no només de l’alumne, sinó també del docent i fins i tot del conjunt del centre escolar, que és en definitiva qui obre les seves portes per l’educació.     

dimecres, 10 d’abril de 2013

Activitat "Cacera del tresor"


Després de clarificar bastant els termes d’autoconcepte i autoestima en la darrera sessió, avui ha tocat avaluar la pròpia autoestima a través d’un test (aquí teniu l’enllaç per qui el vulgui fer: http://www.psicoactiva.com/tests/test4.htm).

Objectius de l’activitat
-Clarificar els conceptes d’autoconeixement i autoestima.
-Reflexionar sobre la pròpia autoestima.
Descripció de l’activitat
Primerament, els alumnes resolen el test de manera individual i autònoma i a mesura que el van acabant el comenten amb el professor. És en aquest moment quan el professor invita a la reflexió dels resultats, al descobriment de les causes d’aquest i a la possible actuació si el resultat no és positiu.

Tots els joves han mostrat molt d’interès per fer el test i sembla que l’han respost sincerament perquè demostraven implicació en el treball individual i demanant els dubtes que els sorgien en la manera com estaven formulades algunes preguntes. És a dir, que no han respost ràpid i corrents, sinó amb atenció i sincerament perquè realment és un tema que els preocupa i tenen un gran interès i necessitat de conèixer-se.

Al final del test, una vegada sabut el resultat, he anat parlant amb cada alumne/a per comentar el resultat del test. La majoria dels testos han sortit amb una autoestima mitjana, amb dues excepcions d’autoestima alta i una d’autoestima baixa. Aquest resultat general es pot interpretar a partir de la inestabilitat dels adolescents, ja que per algunes coses tenen l’autoestima molt alta i per d’altres molt baixa, fent que el resultat final del test doni una autoestima mitjana. Com que és una època de canvi es senten insegurs encara en algunes coses (pròpies de la vida adulta) i molt segurs en d’altres (pròpies de la infantesa).

Com que ha estat una activitat relativament breu, hem començat amb la següent activitat , la cacera del tresor http://www.xtec.cat/~nalart/caceres/AUTOESTIMA/L'autoestima.htm.

Així doncs, per acabar, vull ampliar una mica més el tema de les caceres del tresor. Són un recurs educatiu molt útil per tal que els alumnes puguin aprendre de manera autònoma i poder començar a deixar de banda el gran pes de les classes magistrals. A més, com que el suport que s’utilitza per a aquesta eina és l’informàtic se li afegeix un “plus” de motivació a la tasca.
Us deixo, doncs, diversos enllaços:
-       Un enllaç que és una cacera del tresor per tal que conegueu què és una cacera del tresor. Què millor que aprendre una “cosa” fent-la? http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/caceres.htm
-       Un enllaç que ofereix un llistat de caceres del tresor existents a la xarxa classificades per nivells per si algú vol provar d’introduir aquest recurs  a les aules. http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/socials.htm
-       I finalment dos enllaços que expliquen com crear caceres del tresor pels que sigueu més atrevits i vulgueu fer-ne una a la vostra mida. http://www.aula21.net/cazas/ajuda.htm

dimarts, 9 d’abril de 2013

Activitat "Debat sobre autoconeixement i autoestima".Objectius de l’activitat
-Conèixer què és l’autoconeixement.
-Conèixer què és l’autoestima.
-Implicar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
-Fomentar el diàleg entre companys i amb el professor.
-Afavorir l’expressió d’idees/creences/coneixements als altres.
-Iniciar en l’actitud de respecte vers idees contraries a les pròpies. 
Descripció de l’activitat
A l’inici de l’activitat es deixen uns minuts (o el professor pot haver-ho encomanat per deures) perquè els alumnes busquin per internet informació dels conceptes autoconeixement i autoestima. Posteriorment el moderador inicia el debat tot presentant el tema a partir d’una imatge i es deixa que aquest flueixi amb l’ajuda d’aquest sempre que sigui necessària. Al final es deixen uns minuts per acordar unes conclusions finals del debat respecte a què és l’autoconeixement i l’autoestima.

Aquesta activitat ha anat molt bé tot i que ha costat “arrencar”. Com en la primera activitat de preguntes inicials, els costava parlar i expressar les seves idees a la resta de companys i professora, però poc a poc aquesta situació ha anat canviant i de la meitat endavant, el debat ha estat força interessant i profitós.

Com que han pogut recolzar-se en la informació extreta d’internet, i amb la imatge inicial del debat (exposada a continuació) tenien un suport en les seves argumentacions, i això els feia estar una mica més segurs.

 A més a més, el fet de poder interaccionar amb els companys per poder donar suport a uns i discrepar amb d’altres, ha fet que no es sentissin sols, que veiessin que tot el grup estava unit pel debat i en igualtat de condicions.    
Han sortit conclusions, doncs, com les següents:
-       Les mateixes paraules autoconeixement i autoestima ja t’indiquen que són “coses” d’un mateix.
-       Tenir un bon autoconeixement no vol dir també tenir una bona autoestima.
-       Una autoestima molt alta et pot portar problemes amb els altres per prepotència o “xuleria”.
-       Depenent de què et diuen els altres la teva autoestima canvia.
-       Autoconeixement és saber com ets tu.
-       Autoestima és si t’agrada o no com ets tu.

Deixant de banda els continguts teòrics que hem pogut extreure del debat, també cal fer èmfasi a una part molt important d’aquest: el funcionament de la pròpia estructura del debat. Pel que fa doncs, a aquest aspecte, cal dir que després de les tensions inicials, els alumnes han començat a interactuar entre ells seguint molt bé l’estructura i les normes d’aquesta forma de discussió. S’han respectat els torns de paraula, s’ha mostrat interès i respecte pels companys, la qual cosa ha fet que jo coma moderadora tingués poca feina a fer, no obstant quan ha sigut necessari intervenir per reconduir les argumentacions, també se m’ha respectat molt la meva figura.

Tot documentant-me per preparar el material curricular eix del meu projecte he trobat un article molt interessant per a mestres i professors que parla sobre el debat com a eina de consens. Crec que és molt interessant que com a docents tinguem clares les característiques pròpies del debat per tal d’introduir-lo a les aules (com he proposat jo) de manera correcta, útil i viable. Així doncs, deixo l’enllaç del blog on he trobat aquesta interessant exposició sobre el debat perquè us animeu a utilitzar-lo com a recurs educatiu i com a eina de gestió entre alumnes:

dimecres, 3 d’abril de 2013

Activitat "Una mica d'informació"


Avui l’alumnat s’ha mostrat més actiu perquè l’activitat ha estat menys compromesa per ells. Es tractava de començar a introduir els conceptes teòrics bàsics del tema i tot i que he demanat constantment la seva col·laboració, com que l’atenció no requeia exclusivament sobre ells i les seves opinions, sinó sobre la teoria exposada i també les explicacions de la professora, s’han sentit més còmodes que el dia anterior.

Objectius de l’activitat de teoria
-Conèixer els conceptes teòrics bàsics sobre habilitats socials.
-Implicar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
-Fomentar el diàleg entre companys i amb el professor.
-Afavorir l’expressió d’idees/creences/coneixements als altres.
-Iniciar en l’actitud de respecte vers idees contraries a les pròpies. 
Descripció de l’activitat de teoria
Es tracta d’una activitat oral en suport digital, ja que tenint com a referent el document de teoria es van tractant tots els aspectes teòrics que hi apareixen i els que puguin estar-hi relacionats o interessin als alumnes, per tal de d’adquirir una primera base conceptual que permeti anar avançant en els diferents continguts de les habilitats socials. L’alumnat té la oportunitat d’anar modificant el document amb les explicacions/idees/conclusions que van sorgint a classe.

Així doncs, les seves intervencions en veu alta han estat breus però han estat, i el seu interès vers els conceptes ha estat molt elevat ja que feien preguntes sobre tot allò que s’anava explicant i completaven els apunts al seu ordinador, per això he dit que han estat més actius avui que en la última sessió, perquè se’ls veia més distesos a causa de la tipologia de l’activitat, avui no se’ls demanava què sabien, sinó que se’ls donava la oportunitat d’aprendre fent una tasca concreta més enllà de centrar-se i parlar d’ells mateixos.

Personalment estic contenta de la resposta que han tingut la majoria d’alumnes en aquesta sessió, perquè temia que a la manca de seguretat s’hi afegís una manca d’interès i avui he pogut constatar que no és així (de moment), sinó que l’aparent manca d’interès ve donada per la real manca de seguretat. Fet que espero que hagi canviat al final de l'assignatura. 

dimarts, 2 d’abril de 2013

Presentació + Activitat "Què sabeu?"


Primer dia del trimestre, primer dia de la optativa i primer dia com a docent en un institut. Després de tota la feina feta de planificació i preparació del material curricular arriba el moment de posar-lo en pràctica, el moment d’utilitzar-lo per primera vegada i veure si realment tot allò que s’ha pensat tindrà els fruits esperats.

Per començar la meva tutora m’ha presentat al grup classe com a professora de l'assignatura optativa per uns dies i jo ja he passat a fer la meva presentació personal i a convidar als alumnes que fessin la seva. Aquests breus minuts de presentacions inicials han estat tensos, ja que el primer dia de l'assignatura el grup d’alumnes és nou i manca confiança entre ells/es. Com que els alumnes de les optatives provenen dels diversos grups del mateix curs, no hi ha sempre entre ells relacions personals fortes i segures, de manera que s’ha pogut detectar de nou aquesta falta de confiança (origen del projecte) en un mateix quan s’han d’establir relacions personals noves.

Fins i tot, en el moment posterior a la presentació inicial de cada un, quan s’han repartit les qüestions inicials, es continuava respirant un clima d’inseguretat i incertesa vers ells mateixos respecte els nous continguts de l'assignatura i vers les noves companyies d’aquest (professora i companys/es).

Objectius de l’activitat de qüestions inicials
-Activar els coneixements previs dels alumnes sobre habilitats socials. 
-Conèixer què saben els alumnes sobre el tema.
-Motivar l’alumnat.
Descripció de l’activitat de qüestions inicials
Cada alumne resol de manera individual les activitats inicials relacionades amb les habilitats socials i la dinàmica de l'assignatura. Posteriorment es posen en comú les respostes individuals i es comenten les diferents opinions/versions. 

 L’estona de contestar individualment les activitats inicials ha estat un reguitzell imparable de preguntes en veu alta per tal de buscar la confiança que els mancava a ells mateixos. Necessitaven sentir el recolzament de l’adult o d’alguns companys per tal de no equivocar-se en la resposta i fins i tot així hi ha hagut moltes qüestions que han quedat incompletes, no per manca de coneixement, sinó per no voler arriscar i possiblement equivocar-se. Davant dels seus nombrosos dubtes:
-       Què vol dir: “Què espero jo d’aquesta assignatura?”
-       Hem de posar exemples d’habilitats socials? O de coses que ens han passat?
-       Sé què és el llenguatge corporal però no sé com explicar-ho.
-       No sé què és la intel·ligència emocional...
-       Etc.
  Jo he respost de la següent manera:
-       Pot ser que no sapigueu què vol dir intel·ligència emocional o llenguatge corporal, però proveu de posar el què us ve al cap al llegir aquestes paraules.
-       Poseu el què us sembli, encara que no sigui el què és realment, estem a l’inici de l'assignatura i vull saber què sabeu i què us he d’explicar.
-       No patiu, no hi ha respostes correctes o errònies, és simplement la vostra opinió/creença sobre aquests nous conceptes que treballarem en el crèdit.
-       Si no us surt una definició podeu posar exemples de al vida real que us hagin passat.
-       Etc.

I tot i això, hi ha hagut diverses qüestions que s’han quedat en blanc, sense resposta, per manca de seguretat, per por al fracàs, ja que no s’està puntuant, ni s’està demanant la resposta correcta, sinó la percepció personal.

A més, al final de la classe quan ho hem posat en comú, ha costat tenir voluntaris per exposar en veu alta les seves respostes i la participació ha estat baixa perquè no s’atrevien a donar la seva opinió per si algú se’n reia o discrepava. Tots estaven pendents del seu full, de manera cohibida i desitjaven que jo no digués el seu nom per convidar-los a llegir alguna de les seves respostes, i al fer-ho, l’expressió principal ha estat: “No ho sé, jo.”

Per tant, per acabar, vull dir que avui he pogut ratificar que és cert que cal treballar l’autoestima d’aquests joves.